โจทย์ 83 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 83 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 83

ดำจับกินขาวที่ 1