โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 82 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 82

ดำจับกินขาวที่ 1