โจทย์ 68 ดำเดินเพื่อรอด


โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 68 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 68

ลักษณะที่รอดชัวร์ๆ

ดำ   1   เดินสร้างลักษณะที่ดีในการสร้างห้อง

ขาว 2   เดินสกัดจุดขู่ตัดดำ

ดำ   3   เดินปิดลมหายใจของขาวและรักษาแผลตัด

ขาว 4  เดินเบียดเข้ามาขู่เชื่อมหมาก

ดำ   5  เดินเชื่อมและขู่ตัดขาว 2

 

ลักษณะที่ดีแต่ไม่รอด

ดำ   1   เดินสร้างลักษณะในการสร้างห้อง

ขาว 2   เดินเบียดเข้ามาลดพื้นที่ของดำ

ดำ   3   เดินปิดไม่ให้ขาวเข้ามา

ขาว 4   เดินสกัดจุดสร้างห้องและขู่หนีเชื่อม

ดำ   5   เดินปิดไม่ให้ขาว 4 หนี

ขาว 6   เดินอาตาริดำสามเม็ด

ดำ  7   เดินเชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ขาว 8   เดินอาตาริดำพร้อมกับสกัดจุดสร้างห้อง