โจทย์ 68 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 68 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 68

ดำจับกินขาวที่ 1