โจทย์ 66 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 66 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 66

 เดินปากเสือ

ดำ     1   เดินเป็นลักษณะปากเสือเตรียมสร้างห้อง ถ้าขาวเดินที่จุด A ดำจะเดินที่จุด B และ ถ้าขาวเดินที่จุด B ดำจะเดินที่จุด A

 

เป็นโคะ

ดำ    1  เดินปิดไม่ให้ขาวเดินเข้ามาบนเส้นสองได้

ขาว  2  เดินบุกเข้าไปในพื้นที่ของดำ

ดำ    3  เดินขู่จับกินขาว 2 และขู่สร้างห้องไปในตัว

ขาว 4  เดินอาตาริดำ 3

ดำ   5 เดินอาตาริขาว 2 เปิดโคะเพื่อรอด

ขาว 6 เดินจับกินดำ 3 เล่นโคะเพื่อฆ่าดำ