โจทย์ 36 ดำจับกินขาว


โจทย์ระดับ Advance

โจทย์ 36 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Advance

เฉลยโจทย์ 36

เบียด สกัดจุด

ดำ   1   เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ของขาว

ขาว  2  เดินอาตาริดำ 1

ดำ    3  เดินสกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4  เดินเชื่อมหมากไม่ให้ดำอาตาริได้

ดำ    5 เดินอาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 6  เดินจับกินดำ 1

ดำ   7  เดินอาตาริขาวอีกที

ขาว 8  เดินเชื่อมหมาก

ดำ   9  เดินเชื่อมหมากด้วย

 

ผิดพลาด

ดำ    1   เดินเบียดเข้าไปลดพื้นที่ของขาว

ขาว  2   เดินอาตาริดำ 1

ดำ    3   เดินอาตาริขาวกลับ

ขาว  4   เดินอาตาริดำ 3

ดำ    5   เดินจับกินขาว 2

ขาว 6   เดินอาตาริดำ 3 และ  5