โจทย์ 148 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 148 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

หลอกล่อให้ติดกับ

ดำ 1        เบียดลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 2      เดินต่อออกขยายพื้นที่พร้อมเตรียมตัดดำ 1 ออกจากกลุ่ม

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาวเดินขยายได้ พร้อมเตรียมเชื่อมหมากช่วยดำ 1

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำ 1 เชื่อมหมาก

ดำ 5        อาตาริขาวสองกลุ่มพร้อมกัน

 

เป็นไปตามแผนขาว

ดำ 1        ปิดไม่ให้ขาวขยายพื้นที่ได้

ขาว 2      เดินต่อลงปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ 3        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4      ปิดอาตาริดำสองเม็ดสร้างห้องรอด