โจทย์ 129 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 129 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เหมือนรอด แต่ไม่รอด (9 วางที่ 3 )

ดำ 1         ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      เดินต่อลงขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผลตัดที่มุม

ดำ 5         ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 6      อาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 7         อาตาริขาวสามเม็ดกลับ

ขาว 8      จับกินดำสี่เม็ด

ดำ 9         เดินแทนที่ดำ 3 สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ไม่รอดเช่นกัน

ดำ 1         ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      เดินต่อลงขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3         เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผลตัดทางด้านขวา

ดำ 5         ตัดขาวที่มุมออกจากกัน

ดำจะไม่เดินต่อจนกว่าขาวจะจับกินดำสี่เม็ดภายใน และดำจะสกัดจุดขาวที่ตำแหน่งดำ 3