โจทย์ 107 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 107 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

อาตาริขาว

ดำ 1      อาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมาก

ดำ 3        จับกินขาวห้าเม็ด

 

จับปลาสองมือ

ดำ 1        อาตาริขาวสองทาง

ขาว 2      จับกินดำสร้างห้องพร้อมอาตาริดำ 1