แก้ไขระเบียบสมาคมฯ พ.ศ. 2558

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาหมากล้อม  มีมติให้แก้ไข ระเบียบข้อปฏิบัติสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ดังนี้

และให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558


แก้ไขกฎระเบียบสมาคม-01...