รับสมัคร Women Go Championship 2023

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันหมากล้อมหญิงในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ประเภท Open Dan ระดับฝีมือ 1 Dan ขึ้นไป (ไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน)
ประเภท 1-2 Dan ระดับฝีมือ 1-2 Dan (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)
ประเภท High Kyu ระดับฝีมือ 1-4 Kyu (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)
ประเภท Low Kyu ระดับฝีมือ 5-8 Kyu (จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 32 คน)
*** การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยึดระดับฝีมือ ณ วันและเวลาที่ทำการสมัครเท่านั้น

กติกาการแข่งขัน

การประมวลผล : ใช้ระบบ Swiss System ด้วยโปรแกรม MacMahon

การจัดอันดับ : ให้เรียงตามลำดับดังนี้ จำนวนกระดานที่ชนะ(Point) > SOS > SOSOS > Head to head >อันดับของผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ผู้เล่นชนะมาที่ไม่ซ้ำกัน

การเลือกสีหมาก : เสี่ยงทายสีหมาก (Nigiri)

การนับแต้ม : แบบญี่ปุ่น

แต้มต่อ (Komi) : 6.5 คะแนน

เวลาในการแข่งขัน :

เวลาหลัก (Main Time) :ฝ่ายละ 30 นาที Byo-Yomi : 10 วินาที 3 ครั้ง

การมาไม่ทันเริ่มการแข่งขันรอบแรก :ทำการถอดออกจากการแข่งขัน

การมาสายในการแข่งขันแต่ละรอบ : หากมาสายเกิน 15 นาที จะถูกปรับแพ้ในรอบนั้นๆทันที (ไม่รวมรอบที่ 1)

การถอนตัว : ต้องแจ้งภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น.
*การถอนตัวโดยไม่แจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ปรับคะแนน GAT Point ตามจำนวนรอบการแข่งขันรอบละ 10 คะแนน

การประท้วงกรณีคู่แข่งทำผิดกติกาหรือประสบปัญหาระหว่างแข่งขัน : ให้กดหยุดนาฬิกา (ถ้ามี) และยกมือเรียกกรรมการทันที ห้าม! ดำเนินการแข่งขันต่อจนกว่ากรรมการจะเข้ามาดำเนินการ

การประท้วงการลงผลการแข่งขันผิดพลาด: ให้ทำการประท้วงก่อนเริ่มการแข่งขันรอบต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผลการแข่งขันที่ลงไว้เป็นผลที่ถูกต้อง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

*** ผลการจัดอันดับที่ได้จากการแข่งขันในรุ่น Open Dan จะถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันหมากล้อมในระดับนานาชาติประเภทบุคคลหญิง โดยมีผลถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 หรือจนกว่าจะมีการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป

 

ประเภทรางวัล

Open Dan

รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนานาชาติประเภทบุคคลหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศนียบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนฯ (สำรอง)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศนียบัตร และสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนฯ (สำรอง)

รางวัลชมเชย ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย (สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดาน)

1-2 Dan, High Kyu, Low Kyu

รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ใบประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ใบประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย ใบประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย (สำหรับผู้ที่แพ้ไม่เกิน 1 กระดาน)

สถานที่จัดการแข่งขัน

สมาคมกีฬาหมากล้อม อาคารสีลม พาร์ค วิว
สถานที่จอดรถ อาคาร CP Tower

กำหนดการแข่งขัน
08.30 – 09.00 น. ชี้แจงกฏ กติกา การแข่งขัน

09.00 – 10.30 น. แข่งขันกระดานที่ 1

10.30 – 12.00 น. แข่งขันกระดานที่ 2

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน

13.00 – 14.30 น. แข่งขันกระดานที่ 3

14.30 – 16.00 น. แข่งขันกระดานที่ 4

16.00 – 17.30 น. แข่งขันกระดานที่ 5

17.30 – 18.00 น. พิธีมอบรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ลิ้งสมัคร
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYtWIilOW3mfxBmteuYpuN83kOXmO8y6V0PXvVSmDn6pdtUw/viewform

ลิ้งตรวจสอบรายชื่อ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pTkYBt6mgS4nbRA1nxPrjZ2FUl2SjiD-V7ZIxR-5-0Y/edit?usp=sharing