ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” หมากล้อม ประเภททีมหญิง

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561 โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทีมชายและ ทีมหญิง 

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อมประเภททีมหญิง

เหรียญทอง  ได้แก่ กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วย     นางสาวณัฎฐนิช  จันทโรจวงศ์, ด.ญ. ไอรัก  ฟูกูฮาระ และ ด.ญ. วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย

เหรียญเงิน ได้แก่ จังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วย นางสาวบุญธิชา  มูลอ้อม, นางสาวฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ และ นางสาวษาวารี  พันธเสน

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา

ประกอบด้วย ด.ญ. วณิชชา  พิทักษ์วาณิชย์, ด.ญ. ภิญญาดา  ศรอารา และ ด.ญ. สุรภา  บัญจภักดี

เหรียญทองแดง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย

ประกอบด้วย นางสาวชนาพร  ส่งสถาพร, นางสาวพิชญา  พิมสาร และ นางสาวศศิกาญจน์  หอมเกตุ