ปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลคะแนน GAT POINT

สืบเนื่องจากคณะอนุกรรมการเทคนิคกีฬาหมากล้อม มีมติให้แก้ไข

กฎเกณฑ์การให้คะแนน GAT POINT พ.ศ. 2558

แก้ไขกฎระเบียบสมาคม-02...

กฎเกณฑ์การให้คะแนน GAT POINT พ.ศ. 2558

1 ดั้ง / 1,100 คะแนน

2 ดั้ง / 1,200 คะแนน

3 ดั้ง / 1,300 คะแนน

4 ดั้ง / 1,400 คะแนน

5 ดั้ง / 1,500 คะแนน

6 ดั้ง / 1,600 คะแนน

 

สมาคมฯ จึงต้องปรับฐานข้อมูล GAT POINT ดังนี้

1. หาค่าเฉลี่ยของ GAT POINT เดิม เพื่อนำมาปรับเปลี่ยนเป็น GAT POINT พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง

GAT POINT เดิม  1 ดั้ง / 150 คะแนน

GAT POINT ใหม่ 1 ดั้ง / 1,150 คะแนน

GAT POINT เดิม  2 ดั้ง / 350 คะแนน

GAT POINT ใหม่ 2 ดั้ง / 1,250 คะแนน

GAT POINT เดิม  3 ดั้ง / 950 คะแนน

GAT POINT ใหม่ 3 ดั้ง / 1,350 คะแนน

GAT POINT เดิม  4 ดั้ง / 2,750 คะแนน

GAT POINT ใหม่ 4 ดั้ง / 1,450 คะแนน

2. สำหรับระดับ 4 ดั้ง ที่หาค่าเฉลี่ยของ GAT POINT แล้วเกิน 1,480 คะแนน ให้นับเป็น 1,480 คะแนน ทั้งหมด

 

ตาราง GAT POINT เปลี่ยนแปลงดังนี้ (ลำดับที่ 1 – 581)

1 Dan / 2 Dan / 3 Dan / 4 Dan / 5-7 Dan

 

      gat ใหม่ 5-7dan    

gat ใหม่ 4dan_Page_1_Page_1 gat ใหม่ 4dan_Page_1_Page_2 gat ใหม่ 3dan_Page_1 gat ใหม่ 3dan_Page_2 gat ใหม่ 2dan_Page_1 gat ใหม่ 2dan_Page_2 gat ใหม่ 2dan_Page_3 gat ใหม่ 1dan_Page_1 gat ใหม่ 1dan_Page_2 gat ใหม่ 1dan_Page_3 gat ใหม่ 1dan_Page_4 gat ใหม่ 1dan_Page_5 gat ใหม่ 1dan_Page_6 gat ใหม่ 1dan_Page_7