ขอเชิญสมัครการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมสนามสอบภาคตะวันออก ประจำปี 2566

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมสนามสอบภาคตะวันออกประจำปี2566

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อมสนามสอบภาคตะวันออก

แบบฟอร์มรับสมัคร
https://forms.gle/ddXTFwPAf8pd6kmSA

รายชื่อผู้สมัคร
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D4DZ9lnBTHfMBfl59ecBY9gqp0cl0nahT_gZC-ePe1o/edit?usp=sharing

กำหนดการสอบ
https://drive.google.com/file/d/1V6hjq2Y8bAJa03zIg7r3wj7kQGmM2Zcj/view?usp=drive_link