ขอเชิญร่วมสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการตัดสินในกีฬาหมากล้อม


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกลางและการพิจารณาการประท้วง เพื่อเสริมสร้างมาตราฐานในการจัดการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเหตุนี้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยจึงได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกลางและการพิจารณาการตัดสิน จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมลงสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สมัครได้ที่นี่

คุณสมบัติของคณะกรรมการกลางพิจารณาการประท้วง ประกอบด้วย

1. มีอายุ 25 ปี ขึ้นไป*
2. เคยมีประสบการณ์ในการจัดการแข่งขันหรือตัดสินการแข่งขัน*
3. เคยไปแข่งขันหรือร่วมงานการแข่งขันหมากล้อมระดับประเทศและนานาชาติ
4. ระดับฝีมือ 3 ดั้งขึนไป
5. มีประสบการณ์ในการสอนหมากล้อมอย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ

– คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีคือ ข้อ 1 และ ข้อ 2
– คุณสมบัติอื่น ๆ สามารถเป็นข้อใดข้อหนึ่งใน ข้อ 3 – 5 ได้
– ถ้ามีผู้สมัครเกิน 20 คน จะมีการคัดเลือก ผู้เป็นคณะกรรมการกลางพิจารณาประท้วง
– หากเป็นการแข่งขันรายการเล็กไม่จำเป็นต้องมีกรรมการกลางพิจารณาประท้วงได้
– ในกรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดผู้จัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทางและที่พักของกรรมการกลางพิจารณา
ประท้วง (รอคณะอนุกรรมการเทคนิคพิจารณา)