Home Topics Forum Download
Welcome to Go Association of Thailand
 เมนู...ข้อมูล :)
   
หมากล้อมคืออะไร
กฎ กติกา การเล่น
วิธีการเล่นเบื้องต้น
ระเบียบของสมาคมฯ
ทักษะทางปัญญา
ประวัติสมาคมฯ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบดั้งไทย (567)
คอลัมภ์หมากล้อม
บทความสำหรับพิมพ์
หนังสือหมากล้อม
Downloads
เว็บลิงค์
ติดต่อสมาคม
ค้นหาข้อมูล

 ปฏิทินกิจกรรม
   

มกราคม 2015
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
การแข่งขัน
บรรยายและสาธิต
ประชาสัมพันธ์
อื่นๆ
 เล่นโกะ Online
   
ThaiBG.com
Yahoo Games
IGS
KGS
Serverอื่นๆ
 Hot Download
   

ไฟล์ทั้งหมด: 86
ประเภททั้งหมด: 11
ดาวน์โหลดทั้งหมด: 362765ล่าสุด:
 1: Famous Games
 2: 810 คอมเมนต์เกมส์
 3: Hikarunix
 4: SGF Shell Extension
 5: IGoEnchi
 6: StoneBase
 7: กระดาน 6x6
 8: JWeichiango
 9: YAMGT
 10: GoKnot


ยอดนิยม :
 1: Winhonte
 2: An Encyclopedia of Life and Death
 3: Igowin
 4: How To Play Against The Stronger Player V.1
 5: Go on Go by Go Seigen 9p
 6: Handtalk 9x9
 7: IGO
 8: Turbogo
 9: Go game machine
 10: EZ-GO
 แบบฟอร์ม
   
 แปลงไฟล์เป็น SGF
   
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 29


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม - 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดมหาสารคามและสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “มหาสารคามเกมส์” ณ โรงแรมวสุ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน 174 คนสรุปผลการแข่งขัน ดังนี้
ประเภทบุคคลชาย
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัด กาญจนบุรี
ประกอบด้วย นายนนทวัฒน์ ตัณฑ์ธนศิวะกุล
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัด นครราชสีมา
ประกอบด้วย นายสิทธิชัย ยอดชลูด
บุคคลชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่
ประกอบด้วย นายดนย์ วงษ์ยะรา

ประเภทบุคคลหญิง
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เด็กหญิงณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จังหวัด ภูเก็ต
ประกอบด้วย นางสาวภัทริน ไวยการ
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัด สุรินทร์
ประกอบด้วย นางสาวอริสรา แข่งขัน
บุคคลหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัด จันทบุรี
ประกอบด้วย เด็กหญิงวิริยา สุขกระสานติ

ประเภททีมผสม
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายวิชญ์ เสวตรวิทย์
เด็กชายนราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน
เด็กหญิงธัญชนก อัครลาภ
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด มหาสารคาม
ประกอบด้วย นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์
นายทศวัชร์ มนัสเสถียร
นางสาวปรียาพร สายสะแกราช
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด พิจิตร
ประกอบด้วย นายพรเทพ สารคาม
นายกฤษฎา ศิริสวัสดิ์
นางสาวศิริพร โชติวรรณ์
ทีมผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด นครราชสีมา
ประกอบด้วย นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
เด็กชายนทีธร บลอมฟีลด์
เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์

ประเภทคู่ชาย
คู่ชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คู่จากจังหวัด นครราชสีมา
ประกอบด้วย นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
นายธีระวัฒน์ จารุวรวรรณ
คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คู่จากจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นายกัมปนาท บุญรอด
นายสรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล
คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คู่จากจังหวัด พิจิตร
ประกอบด้วยนายพรเทพ สารคาม
นายกฤษฎา ศิริสวัสดิ์
คู่ชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คู่จากจังหวัด มหาสารคาม
ประกอบด้วย นายทศวัชร์ มนัสเสถียร
นายณัฐพล วุฒิยาภิราม

ประเภทคู่หญิง
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คู่จากจังหวัด นครราชสีมา
ประกอบด้วย เด็กหญิงพลอยประกาย ภูศรี
เด็กหญิงปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คู่จากจังหวัด สุรินทร์
ประกอบด้วย นางสาวพรรณวิภา สว่างโคกกรวด
นางสาวอริสรา แข่งขัน
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คู่จากจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย เด็กหญิงพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์
นางสาวณวิภู รัตนนิตย์
คู่หญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คู่จากจังหวัด จันทบุรี
ประกอบด้วย เด็กหญิงวิริยา สุขกระสานติ
นางสาวธนภรณ์ สุขกระสานติ


ประเภทคู่ผสม
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คู่จากจังหวัด นครราชสีมา
ประกอบด้วย นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล
นายสิทธิชัย ยอดชลูด
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ คู่จากจังหวัด สระบุรี
ประกอบด้วย นางสาวปฐาพร กวางทอง
นายนันทวัฒน์ พระไตรยะ
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คู่จากจังหวัด ภูเก็ต
ประกอบด้วย นางสาวภัทริน ไวยการ
นายสรวิศ กิ่งแก้ว
คู่ผสมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คู่จากจังหวัด มหาสารคาม
ประกอบด้วย นางสาวปรียาพร สายสะแกราช
นายพีระศักดิ์ ล้วนเล็ก

ประเภททีมชาย
ทีมชายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วยนายพีรพัฒน์ เพิ่มสุวรรณเจริญ
นายวริศ แจ่มขจรเกียรติ
นายวิชญ์ เสวตรวิทย์
ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด มหาสารคาม
ประกอบด้วย นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์
นายณัฐพล วุฒิยาภิราม
นายทศวัชร์ มนัสเสถียร
ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด เชียงใหม่
ประกอบด้วย เด็กชายวรวิช สืบปาละ
นายดนย์ วงษ์ยะรา
นายพัชร ผ่องเจริญกุล
ทีมชายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด นครราชสีมา
ประกอบด้วย นายสิทธิชัย ยอดชลูด
นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน
เด็กชายนธีทร บลอมฟีลด์

ประเภททีมหญิง
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจากจังหวัด กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย นางสาวกาญจนาภรณ์ เศรษฐวงศ์
เด็กหญิงณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์
นางสาวภัคจิรา เอิบกิตติสวัสดิ์
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด มหาสารคาม
ประกอบด้วย นางสาวอรยา เหล่าบุตรสา
นางสาวอมรรัตน์ ขันถม
นางสาวปรียาพร สายสะแกราช
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด สระบุรี
ประกอบด้วย นางสาวศิริลักษณ์ พึ่งชาติ
นางสาวจุฑามาศ สุขเรือน
นางสาวปฐาพร กวางทอง
ทีมหญิงที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมจากจังหวัด นครราชสีมา
ประกอบด้วย นางสาวรมย์ชลี ชูตระกูล
เด็กหญิงพลอยประกาย ภูศรี
เด็กหญิงปรภาว์ สุเมธเชิงปรัชญา


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย | Go Association of Thailand All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-04-09 (994 คนอ่าน)

[ ย้อนกลับ ]

เรียนโกะ (หมากล้อม) เก่งงาน รู้จัดการชีวิต จัดทำโดย สำนักกิจกรรมสังคม บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
127 ตึกปัญจภูมิ1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร : 0-2648-2909 Fax. : 0-2679-0580 Email : tkung@windowslive.com

6th floor, Panjabhum 1 building,127 South Sathon road, Thungmahamek, Sathon, Bangkok 10120
Tel.(662)648-2900 Fax.(662)679-0580

Web site engine code is Copyright © 2003 by PHP-Nuke All Rights Reserved.
PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license

การสร้างหน้าเอกสาร: 0.08 วินาที