กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารธาราสาทร ชั้น 17 เลขที่ 119 สาทร ซ.5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2648 2910-1

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับ 1ดั้ง พ.ศ. 2558 และ กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2558

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

 

ข้อมูลรายการ ส่งหลักฐานการสอบ

Displaying 1 - 22 of 22
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
ติณณ์ โภชนพันธ์ ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ บุณยไวทย์ อังสุโวทัย ปริวรรต สำเภาแก้ว
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย      
ฐิติพงศ์ ขวัญคง พชรพล พัดเย็นชื่น อิทธิกร มุขศรี ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
นิธิ ลิ้มสุวรรณ นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน สมพร กันภัย ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
แสงศักดิ์ ตรีวัฒนา วีรพงศ์ ยินดีโสภณ ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
อานันท์ รอดประเสริฐ เอก ชูโชติถาวร อิทธิกร มุกศรี กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
วันมงคล วงค์วี ดุษฎี นราวีรวุฒิ ทีปกร กลางประพันธ์ นิธิพล อรุณไพจิตรา
ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์ จิตตบุญ มูลอ้อม ศิริชัย เอมใจ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล ญาณกร อนุศิริ ภาวินี ลายบัว ลภณ จิรโศภิน
อลิสา คูณาภินันท์ ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นราวิชญ์ พงศ์กิจวงสิน หัสดินทร์ เอกสิงห์ชัย
ธนิน บุญพาวัฒนา นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ นายสิทธิชัย ยอดชลูด นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ภูริช ลามศรีจันทร์ นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ นายนธีทร บลอมฟิลด์ นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
พรสินี สุขชื่นฤทัย วิวัฒน์ เอกวงศ์มั่นคง ปริยกุล ธารเปี่ยม เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
ชัยเฉลิม จิระศิริ วีรพงศ์ ยินดีโสตร ณวิภู รัตนนิตย์ นิธิพล อรุณไพจิตรา
ชัยนันท์ จิระศฺิริ สุวิจักขณ์ เจิมสิทธิประเสริฐ ณวิภู รัตนนิตย์ ลภณ จิรโศภิน
รณชัย สิงห์ปี บุณยไวทย์ อังสุโวทัย ทบไชยทง ไชยสุนทร ลภณ จิรโศภิน
วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย ริบะคา วงศ์ชูแก้ว เชษฐา ปางวัชรากร ลภณ จิรโศภิน
รัชพงศ์ เฉลิมกิจวณิชย์ ภาคภูมิ รชตะธราดล เจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม หัสดินทร์ เอกสิงหชัย
เผยเจีย เจิ้ง นายศิวา บุญประเทือง นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ นายฤทธิ เบญจฤทธิ์
บุญธิชา มูลอ้อม นายหฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุล นายกมล สันติพจนา นายวรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ปฏิภาณ ด่านดี จิตตบุณ มูลอ้อม กษิดิ์เดช มัชฌิมา ไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
ศิรสิทธิ์ เศวตกิติธรรม พีธศักดิ์ สุทธิวรรถศิลป์ กันต์ โศภนกิจ Shi jin Bo
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 22 of 22