กรุณา ส่งหลักฐานการสอบดั้งตัวจริงทางไปรษณีย์

 

ส่งเอกสารได้ที่ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : อาคารธาราสาทร ชั้น 17 เลขที่ 119 สาทร ซ.5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร : 0 2648 2910-1

การสอบดั้งให้เป็นไปตามระเบียบ กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับ 1ดั้ง พ.ศ. 2558 และ กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2558

 

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ1ดั้ง

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งผลการสอบวัดระดับฝีมือ2ดั้งขึ้นไป

 

ข้อมูลรายการ ส่งหลักฐานการสอบ

Displaying 1 - 50 of 62 1 2
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
ปุณณริศ อิทธิสกุลชัย นภัทร์ อืชยาวณิชย์ พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ ลภณ จิรโศภิน
สุพิเศษ ศศิวิมล      
ชัชปวิทย์ เหลืองใย จิตตบุณ มูลอ้อม ธนกร วราสินธุ์ รัชชยุต ภูวัชร์เตขากร
ปรัชญา สมศรี นาย สุรพล อินทรเทศ นาย ดนุพงษ์ อนุมะ นาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ปุณยวีย์ เรื่องสมวงศ์ ณัฐพล ชุมประสาน ทีปกร กลางประพันธ์ ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
อนพัทย์ ปาณฑะผลิน ทีปกร กลางประพันธ์ ณัฐพล ชุมประสาน ลภณ จิรโศภิน
ภาคย์ คณิตวรานันท์ ทีปกร กลางประพันธ์ สหชวกร ดวงผุยทอง เกรหบดินทร์ บูรณรัชดา
test t3est test test
พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร      
ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ นายไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ นายรัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
ชาคริต หลวงจันทร์ ด.ญ. ชลธิชา มูลอ้อม นางสาว บุญธิชา มูลอ้อม นาย รัชชยุต ภูวัชร์เตชากร
สุวรงค์ วงศ์ศักดา สรวิศ กิ่งแก้ว อิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล ลภณ จิรโศภิน
ณัฐวุฒิ นุชประยูร อัพเดท ดั้งเพชร ขออัพเดท ดั้งเพชร Shi Jin Bo
ณัฐวุฒิ นุชประยูร ขออัพเดทดั้งเพขร ขออัพเดทดั้งเพขร Shi Jin Bo
ด.ช.ณัฐกิตต์ อริยฐานมานนท์ นาย เคนบุน ทานิกุชิ นายสัจจพร ปัญญาคำ นายเกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
อัยย์ โศภนกิจ ไอรัก ฟูกุฮาระ บุญธิชา มูลอ้อม ลภณ จิรโศภิน
ชยันต์พล รวยทรัพย์ นายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล นายเชาวน์ เจริญสมสมัย นายภาคภูมิ รชตะธราดล
กฤษณ์ คุณาวรารักษ์ กิตติพงษ์ ประจิตร สัจจา ชัยภิบาล SHI JIN BO
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล อนงค์ เชิดชูชัยไพบูลย์ Shi Jin bo
ณัฐดนัย แย้มเย็นเจริญ นายอนุสรณ์ ยวนกลาง นายนภัทร์ อิชยาวณิชย์ นายชัยพล พันธ์เสน
อครพล บุญกล่ำ พุฒิพัฒน์ เถลิงนวชาติ เผยเจีย เจิ้ง ลภน จิรโศภิน
ทัศน์พงษ์พล อินทร์อุดม ไม่มี ไม่มี ไม่มี
ภัทรวดี กุศลานุคุณ นายวันเฉลิม สิงห์สุทธิ์ ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
สุรภา ปัญจภักดี นายพัฒนะ แฉ่งสูงเนิน ด.ช.ธนิน บุญพาวัฒนา นายไพศาล ธัญธาดาลักษณ์
พศวีร์ ธนาบูรณะสิริ นาย ณัฐพล ชุนประสาน นาย วันมงคล วงค์วี นาย ณัฐพล กิติไพศาลนนท์
ศิวกร เชาว์เลิศเสรี นภัทร์ อิชยาวณิชย์ 4ดั้ง ภูริพัฒน์ สันติสิริกุล 3ดั้ง ลภณ จิรโศภิน
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล นายกษิดิ์เดช มัชฌิมา นายชวิน รติกุลวัฒนา นายหัสดินทร์ เอกสิงหชัย
คฑาทอง ธรรมโสภณกุล ณวิภู รัตนนิตย์ วีรพงศ์ ยินดีโสตร นิธิพล อรุณไพจิตรา
รณน โชติกมลพงศ์ ตอง มั่งมีตระกูล สุวิจักขณ์ จังลักษมี โอฬาร โรจนะมุธานนท์
ชลธิชา มูลอ้อม นายสุรพล อินทรเทศ นางสาวพลอยไพลิน เหลืองสุรงค์ นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
สหชวกร ดวงผุยทอง นาย ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นาย คุณากร กสิกิจนำชัย นาย นิธิพล อรุณไพจิตรา
ปรเมศวร์ ปนาทกุล กัมปนาท บุญรอด ภูริช ลามศริจันทร์ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภน
ไชยกานต์ กาญจนศิลป์ จิรพัทธ์ ปัญญาสุขุม ธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ เกรทบดินทร์ บูรณรัชต
จักรกริช เกกินะ ทีปกร กลางประพันธ์ เอก ชูโชติถาวร ธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์
วรท ตัณพิสุทธิ์ เมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ วีรพงศ์ ยินดีโสตร เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
เบญจ งามนาวากุล วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ ณัฐวัชร์ พ่อค้า ภาคภูมิ รชตะธราดล
ธนาวัตร บุญดี อนุสรณ์ ยวนกลาง ธนา แซ่จิ้ว เกรทบดินทร์ บูรณรัชดา
พุทธิโชติ ภรณวลัย ธัญญารัตน์ โรจน์มนัสชัย พิริยะ สัจจะธนกุล JIN BO SHI
กฤติน สังขมาลัย ณัชชา มหาวงศ์ตระกูล วันมงคล วงค์วี ลภณ จิรโศภิน
มัชฌิมา ขวัญใจ ณวิภู รัตนนิตย์ เกรทบดินทร์ บูรณะรัชดา Shi jin bo
ติณณ์ โภชนพันธ์ ไพโรจน์ กิติกรเศรษฐ์ บุณยไวทย์ อังสุโวทัย ปริวรรต สำเภาแก้ว
ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย      
ฐิติพงศ์ ขวัญคง พชรพล พัดเย็นชื่น อิทธิกร มุขศรี ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
นิธิ ลิ้มสุวรรณ นราวิชญ์ พงศ์กิจวรสิน สมพร กันภัย ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
แสงศักดิ์ ตรีวัฒนา วีรพงศ์ ยินดีโสภณ ณัฐวุฒิ นราวุฒิชัย ฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์
อานันท์ รอดประเสริฐ เอก ชูโชติถาวร อิทธิกร มุกศรี กฤษฏิ์ แจ่มขจรเกียรติ
วันมงคล วงค์วี ดุษฎี นราวีรวุฒิ ทีปกร กลางประพันธ์ นิธิพล อรุณไพจิตรา
ภวัต แสงศิริพงษ์พันธ์ จิตตบุญ มูลอ้อม ศิริชัย เอมใจ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ
ว่าที่ร้อยตรีพีรวิชญ์ พาณิชย์วรกุล ญาณกร อนุศิริ ภาวินี ลายบัว ลภณ จิรโศภิน
อลิสา คูณาภินันท์ ชิษณุพงศ์ แจ้งมาก นราวิชญ์ พงศ์กิจวงสิน หัสดินทร์ เอกสิงห์ชัย
ชื่อ-สกุล ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองQualify ดั้งผู้รับรองVerify
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 62 1 2