โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 130 ดำจับกินขาว

โจทย์ 129 ดำจับกินขาว

โจทย์ 128 ดำจับกินขาว

โจทย์ 127 ดำจับกินขาว

โจทย์ 126 ดำจับกินขาว

โจทย์ 125 ดำจับกินขาว

โจทย์ 124 ดำจับกินขาว

โจทย์ 123 ดำจับกินขาว

โจทย์ 122 ดำจับกินขาว

โจทย์ 121 ดำจับกินขาว