โจทย์หมากล้อมระดับสูง

โจทย์ 36 ดำจับกินขาว

โจทย์ 35 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 34 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 33 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 32 ดำจับกินขาวห้าเม็ดที่มุม

โจทย์ 31 ดำจับกินขาว

โจทย์ 30 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 29 ดำจับกินขาว

โจทย์ 28 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 27 ดำเดินเพื่อรอด