โจทย์หมากล้อมระดับสูง

โจทย์ 94 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ 93 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ 92 ดำจับกินขาว

โจทย์ 91 ดำจับกินขาว

โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

โจทย์ 88 ดำจับกินขาว

โจทย์ 87 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

โจทย์ 85 ดำเดินเพื่อรอด