สอนหมากล้อมระดับสูง

โจทย์ 93 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ 92 ดำจับกินขาว

โจทย์ 91 ดำจับกินขาว

โจทย์ 90 ดำจับกินขาว

โจทย์ 89 ดำจับกินขาว

โจทย์ 88 ดำจับกินขาว

โจทย์ 87 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ 86 ดำจับกินขาว

โจทย์ 85 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 84 ดำจับกินขาว