สอนหมากล้อมระดับกลาง

โจทย์ 168 ดำจับกินขาว

โจทย์ 167 ดำจับกินขาว

โจทย์ 166 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 165 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 164 ดำจับกินขาว

โจทย์ 163 ดำจับกินขาว

โจทย์ 162 ดำเดินเพื่อรอด (โคะ)

โจทย์ 161 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ 159 ดำจับกินขาว

โจทย์ 158 ดำเดินเพื่อรอด