ข่าวประชาสัมพันธ์

BMA Kids Go Tournament 2017

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดการแข่งขัน BMA KIDs GO TOURNAMENT 2017 สำหรับนักเรียนและครูที่สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ที่  11  มีนาคม   2560 ณ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาฝีมือ และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักเรียนและครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทางบริษัทฯ สมาคมฯ และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรจัดการแข่งขัน BMA KIDs GO TOURNAMENT ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2549 และจัดต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1             ปี 2549 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ครั้งที่ 2             ปี 2550 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ครั้งที่ 3             ปี 2551  โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ครั้งที่ 4             ปี 2552 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ครั้งที่ 5             ปี 2553 ศูนย์สรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 โซนติวเตอร์

ครั้งที่ 6             ปี 2554 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ครั้งที่ 7             ปี 2555 โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์

ครั้งที่ 8            ปี 2556 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ครั้งที่ 9            ปี 2557 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

ครั้งที่ 10           ปี 2558 โรงเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ครั้งที่ 11           ปี 2559 โรงเรียนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ครั้งที่ 12           ปี 2560 โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง

รูปแบบการจัดการแข่งขัน

การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม รายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่1  Zone Division (แบ่งตามกลุ่มโซน)

  1. กรุงเทพเหนือ
  2. กรุงเทพกลาง
  3. กรุงเทพตะวันออก
  4.  กรุงเทพใต้
  5. กรุงธนเหนือ
  6. กรุงธนใต้

โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันเป็น 4 ประเภท คือ

  • ทีมชาย  ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
  • ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
  • ทีมชาย  ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)
  • ทีมหญิง ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

 

  กลุ่มที่ 2 Smart Division (ไม่แบ่งกลุ่มโซน)

โดยแบ่งรุ่นการแข่งขันเป็น 7 ประเภท คือ

2.1 ทีมผสม Open   อนุบาล

2.2 ทีมผสม Open   ประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

2.3 ทีมชาย  Open   มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

2.4 ทีมหญิง Open  มัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6)

2.5 บุคคลชาย (กระดาน19×19)

2.6บุคคลหญิง (กระดาน19×19)

2.7 บุคคล    ครูมือใหม่

ข้อมูลรายการ ฟอร์ม BMA Kids Go Tournament 2017 (SMART)

Displaying 1 - 6 of 6
โรงเรียน ทีมที่ SMART DIVISION ประเภท ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล มือ1 ชื่อ-นามสกุล มือ2 ชื่อ-นามสกุล มือ3
มัธยมประชานิเวศน์ (ญ)   เดี๋ยวญิง ปวรา ชาญวิเศษ      
มัธยมประชานิเวศน์ (ช)   เดี๋ยวชาย นรวิชญ์ อังคทะวิวัฒน์      
มัธยมประชานิเวศน์ (ช)   เดี๋ยวชาย ทัศนศิริ ศรีนิกรโชติ      
มัธยมประชานิเวศน์ (ช)   เดี๋ยวชาย จักรพรรดิ โพธิพิภัทรกุล      
มัธยมประชานิเวศน์ (ช) 2 ทีมชาย มัธยม   วีระสิทธิ์ แก้วบัณฑิต ชัยโย ชื่องาม ไอศวรรย์ ศศะนาวิน
มัธยมประชานิเวศน์ (ญ) 1 ทีมหญิง มัธยม   ศตพร เมฆเมธารัตน์ ศิริลักษณ์ โตตาบ วิญญ์ชลีย์ แจ้งประจักษ์
โรงเรียน ทีมที่ SMART DIVISION ประเภท ชื่อ-นามสกุล ชื่อ-นามสกุล มือ1 ชื่อ-นามสกุล มือ2 ชื่อ-นามสกุล มือ3
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 6 of 6

ข้อมูลรายการ ฟอร์ม BMA Kids Go Tournament 2017 (ZONE)

โรงเรียน ทีมที่ กลุ่มโซน ลงแข่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล มือ1 ชื่อ-นามสกุล มือ2 ชื่อ-นามสกุล มือ3
This form does not have any entries yet.
โรงเรียน ทีมที่ กลุ่มโซน ลงแข่ง ประเภท ชื่อ-นามสกุล มือ1 ชื่อ-นามสกุล มือ2 ชื่อ-นามสกุล มือ3
Powered by Gravity Forms Directory

Sweet Teen Pair Go Championship 2017

          การแข่งขันกีฬาหมากล้อม Sweet Teen Pair Go Championship จัดขึ้นในปีนี้เป็นครั้งแรก ใน  วันจันทร์ที่ 13  มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ โดยเป็นการแข่งขันระหว่างนักกีฬาหมากล้อมเยาวชนคู่ (หญิง – ชาย) อายุไม่เกิน 7-19 ปี (นับตามปี พ.ศ.) แข่งขันร่วมกัน โดยจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 รุ่น โดยรุ่น “Sweet Teen Division” คือผู้เล่นเยาวชนอายุตั้งแต่ 13-19 ปี และรุ่น “Pre-Teen  Division”  สำหรับผู้เล่นเยาวชนอายุ 7-12 ปี

กำหนดการแข่งขัน

Sweet Teen Pair Go Championship 2017

วันจันทร์ที่  13  มีนาคม 2560

ณ ชั้น 3 หอประชุมใหญ่ อาคารอัสสัมชัญ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560

08.00 – 08.30 น.                   ลงทะเบียน

08.30 – 09.00 น.                   พิธีเปิดการแข่งขัน

09.00 – 10.00 น.                   การแข่งขันรอบที่ 1

10.15 – 11.15 น.                   การแข่งขันรอบที่ 2

11.15 – 12.30 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 13.30 น.                   การแข่งขันรอบที่ 3

13.45 – 14.45 น.                   การแข่งขันรอบที่ 4

15.00 – 16.00 น.                   การแข่งขันรอบที่ 5

16.30 – 17.00 น.                   พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

รางวัลการแข่งขัน (ทุกประเภท)

รางวัลชนะเลิศ                          ถ้วยรางวัล เหรียญทอง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 1              เหรียญเงิน และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 2              เหรียญทองแดง และประกาศนียบัตร

รองชนะเลิศอันดับที่ 3-7           ประกาศนียบัตร

รางวัล Fair Play                        เหรียญรางวัลจาก World Pair Go Association

(เล่นไม่ผิดกติกา Pair Go)

 

****หมายเหตุ ******

รูปแบบการจัดการแข่งขันใช้ระบบ  SWISS SYSTEM  แข่งขันทั้งสิ้น 5 รอบ ให้เวลาคู่ละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ    โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้

– รุ่น Sweet Teen Division คือผู้เล่นเยาวชนอายุตั้งแต่ 13-19 ปี

– รุ่น Pre-Teen Division คือผู้เล่นเยาวชนอายุต่ำกว่า 12 ปี

***แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา เท่านั้น

****ปิดรับสมัครวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น.

วัยใสหัวใจแพร์โกะ ( Sweet teen pair go championship 2017 )

Step 1 of 3

33%

ข้อมูลรายการ วัยใสหัวใจแพร์โกะ ( Sweet teen pair go championship 2017 )

Displaying 1 - 7 of 7
ชื่อ ชื่อ รุ่นที่ลง
เมฆินทร์ มุ่งอุ่นกลาง ธัญญชล จันทร์เรือง Sweet Teen Pair Go(เกิดปี 1998-2004)
พุทธิโชติ ภรณวลัย วรัญญ์ภัสร์ ภรณวลัย Pre-Teen Pair Go(เกิดปี 2005-2010)
ติณณ์ โภชนพันธ์ ไอรัก ฟูกูฮาระ Pre-Teen Pair Go(เกิดปี 2005-2010)
สุวิจักขณ์ บางม่วง เขมณัฏฐ์ เจริญวรสกุล Sweet Teen Pair Go(เกิดปี 1998-2004)
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ Sweet Teen Pair Go(เกิดปี 1998-2004)
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม ภูริชญา โสลันดา Sweet Teen Pair Go(เกิดปี 1998-2004)
วรท ตัณพิสุทธิ์ วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ Pre-Teen Pair Go(เกิดปี 2005-2010)
ชื่อ ชื่อ รุ่นที่ลง
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 7 of 7

 

 

รับสมัครงานเจ้าหน้าที่เว็บคอนเทนต์ จำนวน 1 อัตรา

เว็บไซต์สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย www.thaigo.org  ขอเชิญผู้ที่สนใจและหากคุณกำลังมองหางานที่มีความมั่นคง สนุก ท้าทาย ตามสไตล์คนรุ่นใหม่ มาร่วมงานกับเราซิครับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เว็บคอนเทนต์ จำนวน 1 อัตรา

การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดงานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111AB

อัพเดทข้อมูลนักหมากล้อมไทย (ดั้ง)

เนื่องจากทางสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย จะทำการอัพเดทข้อมูลนักหมากล้อมไทยระดับดั้ง จึงขอความร่วมเมื่อนักหมากล้อมฯ ทุกท่าน กรุณาช่วยอัพเดทข้อมูลต่างๆ  ของตนเองเพื่อให้ข้อมูลของทุกท่านมีความถูกต้อง

การแข่งขันหมากล้อม “BPK Go Championship 2017”

 การแข่งขันหมากล้อม “BPK Go Championship 2017”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม โดยการสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดงานการแข่งขันหมากล้อม BPK GO C็hampionship 2017  ในวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ห้องประชุมยูงทอง

รับสมัคร 11th Thai-Japanese Go Game

11th Thai-Japanese Igo Friendship Game

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

ณ ห้องกิเลน ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ

รูปแบบการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์

งานเริ่ม  8.30 น. ถึง 16.30 น. แข่ง 3 กระดาน โดยจับคู่จากการสุ่มระดับฝึมือที่ไกล้เคียงกันทั้ง 3 รอบ

และมีกิจกรรม Teaching Game 2 กระดาน (ผู้สมัครสามารถเลือกลง แข่งขัน หรือ Teaching Game ได้เพียงรายการเดียว) โดยโปรหมากล้อมจากญี่ปุ่น ดังนี้