ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018”

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง จัดการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018”

การแข่งขันในครั้งนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร จัดทำ โครงการเผยแพร่หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : ระดับอนุบาล (หมากล้อมปฐมวัย) มาตั้งแต่ปี 2546 – ปัจจุบัน เพื่อจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียนอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ในปีการศึกษา 2548 ทาง สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร เห็นควรที่ขยายผลการดำเนินงานมาสู่นักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนครูอาจารย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาฝีมือหมากล้อมและติดตามพัฒนาการฝีมือหมากล้อมของนักเรียนกลุ่มเดิม พร้อมกันนี้ ยังคงจัดการเรียนการสอนหมากล้อมแก่นักเรียนอนุบาลกลุ่มใหม่ นำมาสู่การประสานความร่วมมือในการดำเนิน “โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้หมากล้อมในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

และในการแข่งขันหมากล้อมรายการ “BMA KIDs GO TOURNAMENT 2018” ในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง วันที่ 3 มีนาคม 2561 และจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00 น.

รับสมัครสมาชิก ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย

รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม 12th Thai Japanese Igo Friendship Game

ขอเชิญนักกีฬาไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ TOKUGAWA MEMORIAL GO CONGRESS IN SHIZUOKA 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยขอเชิญนักกีฬาไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมรายการ TOKUGAWA MEMORIAL GO CONGRESS IN SHIZUOKA 2018

สอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น3 จัดโดยชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย