การแข่งขันหมากล้อมภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2


ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรีร่วมกับโรงเรียนสาธิต “พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี จะจัดงานการแข่งขันหมากล้อมภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 ณ ห้องสมุด โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 การแข่งขันครั้งนี้มีประเภทการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภท High Kyu 2.ประเภท Low Kyu 3.ประเภท Pre Low Kyu 4.ประเภท Friendship ระดับประถม 5.ประเภท Friendship ระดับมัธยมขึ้นไป 6.ประเภทอาจารย์ 7.ประเภท VIP

การสมัครเข้าแข่งขัน
– สามารถสมัครได้ทาง E – Mail jittaboonm@gmail.com และ Lind ID:0959934959
– ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจิตตบุณ 0959934959
หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษาภายในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น

 

การแข่งขันหมากล้อมทั้ง 7 ประเภท

1.ประเภท High Kyu

– ระดับฝีมือ 1-4 คิว แข่งกระดาน 19×19

– แข่งขัน 4 รอบ ให้เวลาฝ่ายละ 40 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

2.ประเภท Low Kyu
– ระดับฝีมือ 5-8 คิว แข่งกระดาน 19×19
– แข่งขัน 5 รอบ ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

3. ประเภท Pre-Low Kyu
– ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว แข่งกระดาน 19×19
– แข่งขัน 5 รอบ ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

4. ประเภท Friendship ระดับ ประถม
– มือใหม่บุคคล แข่งกระดาน 9×9
– แข่งขัน 6 รอบ ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

5. ประเภท Friendship ระดับ มัธยมต้นขึ้นไป
– มือใหม่ทีม 3 คน แข่งกระดาน 9×9

– แข่งขัน 6 รอบ ให้เวลาฝ่ายละ 20 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

6. ประเภท อาจารย์
– ระดับฝีมือไม่ถึง 1 ดั้ง แข่งกระดาน 19×19
– แข่งขัน 4 รอบ ให้เวลาฝ่ายละ 40 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

7. ประเภท VIP
– ระดับฝีมือไม่จากัด แข่งกระดาน 19×19
– แข่งขัน 3 รอบ ให้เวลาฝ่ายละ 60 นาที ไม่มีเบียวโยมิ

กฎ และกติกามารยาท
– ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System จานวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
– แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
– กระดาน ๙x๙ หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
– กระดาน ๑๙x๑๙ หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
– เกณฑ์การตัดสิน
– ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
– ในกรณีการแข่งขันประเภททีม 3 คน ทีมที่ชนะคือทีมที่มีบุคคลในทีมชนะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
– เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กาหนด ผู้ที่มีลาดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
– ในกรณีที่ผู้แข่งขันมีคะแนนที่เท่ากัน และไม่สามารถตัดสินลาดับได้ในระบบปกติได้ ให้ใช้วิธีจับฉลาก เพื่อจัดลาดับการแข่งขัน
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
– การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
– การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตาแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน ยกเว้นผู้ควบคุมทีมถ่ายภาพ
– ห้ามนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเข้าภายในสนามอย่างเด็ดขาด
– ผู้เข้าแข่งขันให้แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษาตามเครื่องแบบประจาสถานศึกษาเท่านั้

รางวัล การแข่งขันกีฬาหมากล้อมภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒
ประเภท High Kyu (16)
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 -4 ใบประกาศนียบัตร

ประเภท Low Kyu (32)
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 -4 ใบประกาศนียบัตร

ประเภท Pre-Low Kyu (32)
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 -4 ใบประกาศนียบัตร

ประเภททีมมือใหม่ ระดับ ประถม (32)
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ใบประกาศนียบัตร

ประเภททีมมือใหม่ ระดับ มัธยมต้นขึ้นไป (16/48)
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล ใบประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3-4 ใบประกาศนียบัตร

ประเภทอาจารย์ (8)
– รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก

ประเภท VIP (8)
– รางวัลชนะเลิศ ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ใบประกาศนียบัตร และของที่ระลึก
หมายเหตุ ผู้แข่งขันรายการที่ 1-5  ผู้ที่ได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับของที่ระลึกจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยทุกคน

กำหนดการแข่งขันหมากล้อม นักเรียน นักศึกษาภายในจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเรียนสาธิต “พิบูลบาเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา

– ลงทะเบียน ๗.๓๐ – ๘.๐๐ น.

– พิธีเปิดการแข่งขัน ๘.๒๐ – ๘.๕๐ น.

ประเภท High Kyu , อาจารย์และ VIP
– แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.20 น.
– แข่งขันรอบที่ 2 10.30 – 11.50 น.
– แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 14.20 น.
– แข่งขันรอบที่ 4 14.30 – 15.50 น.

ประเภท Low Kyu ,Pre-Low Kyu
– แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – 10.00 น.
– แข่งขันรอบที่ 2 10.10 – 11.10 น.
– แข่งขันรอบที่ 3 11.20 – 12.20 น.
– แข่งขันรอบที่ 4 13.30 – 14.30 น.
– แข่งขันรอบที่ 5 14.40 – 15.40 น.

ประเภท Friendship ประถม และมัธยม
– แข่งขันรอบที่ 1 9.00 – ๙.๕๐ น.
– แข่งขันรอบที่ 2 10.10 – 11.00 น.
– แข่งขันรอบที่ 3 11.10 – 12.00 น.
– แข่งขันรอบที่ 4 13.00 – 15.50 น.
– แข่งขันรอบที่ 5 14.10 – 15.00 น.
– แข่งขันรอบที่ 6 15.10 – 16.00 น.
– พิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน 16.00 – 16.30 น.