ขอเชิญสมัครร่วมแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017


สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จะจัดการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017 ที่ ศูนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 1.ดั้ง  2.High Kyu 3.Low Kyu 4.Pre Low Kyu 5.Friendship ระดับมัธยม 6.Friendship ระดับประถม

ประเภทและรางวัลการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017
ประเภท DAN (16 คน) ใช้เวลาในการแข่งขัน 40 นาที/ฝ่าย/กระดาน

– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 2,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 1,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล และ เงินรางวัล 700 บาท
ประเภท High Kyu (32 คน) ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที/ฝ่าย/กระดาน
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 1,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 300 บาท
ประเภท Low Kyu (32 คน) ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที/ฝ่าย/กระดาน
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 300 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 200 บาท
ประเภท Pre-Low Kyu (32 คน) ใช้เวลาในการแข่งขัน 30 นาที/ฝ่าย/กระดาน
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 300 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ เงินรางวัล 200 บาท
ประเภททีมFriendship ระดับ ประถม (16/48) ใช้เวลาในการแข่งขัน 20 นาที/ฝ่าย/กระดาน
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
ประเภททีมFriendship ระดับ มัธยม (16/48) ใช้เวลาในการแข่งขัน 20 นาที/ฝ่าย/กระดาน
– รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัล จานวน 1 ใบ

ผู้แข่งขันได้อันดับที่ 1-5 จะได้รับใบประกาศนียบัตรของการแข่งขันและ รางวัลจากทางศุนย์การค้าฮาเบอร์ พัทยา

การสมัคร

– ทุกประเภทการแข่งขัน ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน 16 ปี หรือเกิดปี 2544 เป็นต้นไป

– สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2560 กรุณาส่ง E Mail มาที่ jittaboonm@gmail.com   โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 095-9934959

 

ตารางเวลาการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017
21 พฤษภาคม 2560ณ ศูนย์การค้า ฮาเบอร์ พัทยา

ประเภท DAN
 แข่งขันรอบที่ 1 10.30 – 11.50 น.
 แข่งขันรอบที่ 2 12.30 – 13.50 น.
 แข่งขันรอบที่ 3 14.00 – 15.20 น.
 แข่งขันรอบที่ 4 15.30 – 16.50 น.
ประเภท High Kyu ,Low Kyu และ Pre-Low Kyu
 แข่งขันรอบที่ 1 10.30 – 11.30 น.
 แข่งขันรอบที่ 2 11.40 – 12.40 น.
 แข่งขันรอบที่ 3 13.30 – 14.30 น.
 แข่งขันรอบที่ 4 14.40 – 15.40 น.
 แข่งขันรอบที่ 5 15.50 – 16.50 น.
ประเภท Friendship ประถม และมัธยม
 แข่งขันรอบที่ 1 10.30 – 11.00 น.
 แข่งขันรอบที่ 2 11.10 – 11.40 น.
 แข่งขันรอบที่ 3 13.00 – 13.30 น.
 แข่งขันรอบที่ 4 13.40 – 14.10 น.
 แข่งขันรอบที่ 5 14.20 – 14.50 น.
 แข่งขันรอบที่ 6 15.00 – 15.30 น.
 แข่งขันรอบที่ 7 15.40 – 16.20 น.

รูปแบบการแข่งขันหมากล้อม Harbor GO Junior Championship 2017
1. การแข่งขันแบ่งเป็น 6 ประเภท
1.1. ประเภท Dan (ระดับฝีมือ 1 ดั้งขึ้นไป) แข่งขัน 4 รอบ
1.1.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.1.2. ให้เวลาฝ่ายละ 40 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
1.2. ประเภท High Kyu (ระดับฝีมือ 1-4 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
1.2.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.2.2. ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
1.3. ประเภท Low Kyu (ระดับฝีมือ 5-8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
1.3.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.3.2. ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
1.4. ประเภท Pre-Low Kyu (ระดับฝีมือไม่ถึง 8 คิว) แข่งขัน 5 รอบ
1.4.1. ใช้กระดาน 19*19 ในการแข่งขัน
1.4.2. ให้เวลาฝ่ายละ 30 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
1.5. ประเภท Friendship ระดับ ประถม (มือใหม่ทีม 3 คน) แข่งขัน 7 รอบ
1.5.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.5.2. ให้เวลาฝ่ายละ 15 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
1.6. ประเภท Friendship ระดับ มัธยม (มือใหม่ทีม 3 คน) แข่งขัน 7 รอบ
1.6.1. ใช้กระดาน 9*9 ในการแข่งขัน
1.6.2. ให้เวลาฝ่ายละ 15 นาที ไม่มีเบียวโยมิ
1.6.3. กาหนดวางมือแล้วไม่สามารถเปลี่ยนการวางใหม่
2. ใช้ระบบการแข่งขันแบบ SWISS System จานวนรอบขึ้นอยู่กับผู้สมัคร
3. แต้มต่อของหมากขาวตามประเภทต่อไปนี้
3.1. กระดาน 9*9 หมากขาวมีแต้มต่อ 3.5 แต้ม
3.2. กระดาน 19*19 หมากขาวมีแต้มต่อ 6.5 แต้ม
4. เกณฑ์การตัดสิน
4.1. ในการแข่งขันแต่ละรอบ ผู้ชนะจะได้ 1 คะแนน และผู้แพ้จะได้ 0 คะแนน
4.2. ในกรณีการแข่งขันประเภททีม 3 คน ทีมที่ชนะคือทีมที่มีบุคคลในทีมชนะตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
4.3. เมื่อแข่งขันครบทุกรอบตามที่กาหนด ผู้ที่มีลาดับตามแบบ SWISS System ผู้ที่มีอันดับ 1-5 เป็นผู้ได้รับรางวัล
4.4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การนับคะแนนต้องให้กรรมการนับเท่านั้น
6. การวางเม็ดหมากแล้วปล่อยมือจากเม็ดหมาก ห้ามไม่ให้เปลี่ยนตาแหน่งเม็ดหมากเด็ดขาด
7. ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ใช่นักกีฬา และเจ้าหน้าที่เข้าบริเวณสนามแข่งขัน