อัสสัมชัญพาณิชฯ เซ็น MOU จับมือสมาคมกีฬาหมากล้อมฯ จัดอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน


29 พฤษภาคม 2560 : โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ได้ประสานความร่วมมือกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ในการดำเนินโครงการ “เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต” ด้วยการจัดอบรมหมากล้อมขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 ตลอดปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาหมากล้อม และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และปรับใช้ในการเรียน และดำเนินชีวิตประจำวัน

ในการนี้ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดโครงการ “เรียนโกะ เก่งงาน รู้จัดการชีวิต”ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดย ภราดาวิหาร ศรีหาพล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ และ คุณดิษฐพร ดีวัฒนกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารกิจการหมากล้อมเป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ 1อาคารอัสสัมชัญ