สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Meijin Junior Thailand 2017


สถาบันหมากล้อม ไอคิว อัพ ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม Meijin Junior Thailand 2017 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1.Lower age division (อายุไม่เกิน11 ปี) 2.Middle age division (อายุระหว่าง 11 – 13 ปี) 3.Upper age division (อายุระหว่าง 14 – 16 ปี)

สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม Meijin Junior Thailand

1.Lower age division (อายุไม่เกิน11 ปี)

  

Lower age division (อายุไม่เกิน11 ปี) รูปภาพจากซ้ายไปขวา
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.พงศกานต์ ศรอารา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.ปวรุตม์ คำนึงวุฒิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ด.ช.ภูริช ลามศรีจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.ติณณ์โภชนพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ช.ภาคย์ คณิตวรานันท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ด.ช.ปวริศ จารุอำไพแสง

2.Middle age division (อายุระหว่าง 11 – 13 ปี)

  

Middle age division (อายุระหว่าง 11 – 13 ปี) รูปภาพจากซ้ายไปขวา

รางวัลชนะเลิศ ด.ญ.ภิญญาดา ศรอารา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด.ช.พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2ด.ช.วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ญ.วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ด.ญ.สุรภา ปัญจภักดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ด.ช.ชนาธิปสาทสุทธิ
3.Upper age division (อายุระหว่าง 14 – 16 ปี)

  

Upper age division (อายุระหว่าง 14 – 16 ปี) รูปภาพจากซ้ายไปขวา
รางวัลชนะเลิศ ด.ช.สิริเทพ เฉิน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายภูริพัฒน์ สันติสิริกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ด.ช.สุวิจักขณ์ บางม่วง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 นายกรเจียรธนะกานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 นายปัญญกร เหมรัตนากร

Gallery การแข่งขันหมากล้อม Meijin Junior Thailand 2017