ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

เรื่อง กฎเกณฑ์การคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนสมาคมฯและตัวแทนประเทศไทย พ.ศ. 2559

เรื่อง การจำแนกกลุ่มและรายการแข่งขัน 2559

เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบวัดระดับ 1 – 8 คิว พ.ศ. 2558

เรื่อง กฏเกณฑ์การสอบขึ้นระดับ 1ดั้ง พ.ศ. 2558

เรื่อง กฏเกณฑ์การเลื่อนระดับฝีมือ พ.ศ. 2558

เรื่อง กฎเกณฑ์การให้คะแนน GAT POINT พ.ศ. 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคกีฬาหมากล้อม พ.ศ. 2558

เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ(verify)

เรื่อง รายชื่ออาจารย์ผู้มีสิทธิสอบรับรองมาตรฐานฝีมือ(verify)

เรื่อง แต่งตั้งผู้ฝึกสอนประจำสมาคม

เรื่อง การใช้ความสามารถทางด้านกีฬาหมากล้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา