ผลการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (V-GO XVI)


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด(มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 (V-GO XVI) ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

การแข่งขันในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 9 ประเภท คือ

  1. ประเภทบุคคลชาย
  2. ประเภทบุคคลหญิง
  3. ประเภทคู่ชาย
  4. ประเภทคู่หญิง
  5. ประเภทคู่ผสม
  6. ประเภททีมชาย
  7. ประเภททีมหญิง
  8. ประเภททีมผสม
  9. ประเภทครู – อาจารย์

พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก คุณโตมร จันทรา รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16 V-GO XVI ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยท่านสุนทร พลรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ เป็นประธานเปิดการแข่งขันครับ

และเมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 28 พ.ย.นี้ นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานปิดการแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 16 (V-GO XVI) โดยมีนายสุรพล อินทรเทศ กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นายโตมร จันทรา กรรมการสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายนิกร ศุภนาม อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต นายชินวัฒน์ อุดมนิยม กรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และประธานชมรมหมากล้อมจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วย และมีนักศึกษา อาชีวศึกษาทั่วประเทศไทย จำนวน 110 คน จาก 28 อาชีวศึกษาจังหวัดทั่วประเทศร่วม

ผลการแข่งขัน

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายกลย์ธัช  กัลป์ยาณธัช จาก อาชีวศึกษากรุงเทพ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายรณพงศ์  แซ่หลิม จาก อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายณัฐพงศ์  อุดมแก้ว จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยรัตน์  ศรีจันทร์ จาก อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ  พุ่มแย้ม จาก อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  ตุ้งโรจน์ จาก อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

นายกฤตภาส  เทพรินทร์

นายปรัตภกร  ศิตภัคปรานันต์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

นายภัทรชัย  วรรณยศ

นายนรินทร์  โปรยทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพ

นายณัฐพล  จันทร

นายนันทวัฒน์  เกตุสะอาด

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวกานดาวดี  พุ่มอินทร์

นางสาวกุสุมา  นาวาทอง

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

นางสาวคริสต์มาส  มหามิตร

นางสาวศิรินภา  ฝั้นสาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์จั่น

นางสาวรัชนีกร  ศรียัน

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวมุกดา  ศรีคราม

นายณัฐนนท์  กุศลพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  อาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี

นางสาวศิริพรรณ  พานิช

นายศุภชัย  รักษาวงศ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่

นางสาวกัญญาวีร์  นันทมาศ

นายคฑานนท์  วัฒนสงค์

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพ

นายรัชพงศ์  เฉลิมกิจวณิชย์

นายธนากร  ศรีสงคราม

นายณัฐพงษ์  ตันติเพียรเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา

นายธนกฤต  ปัญญาธนาศักดิ์

นายปรเมศวร์  ปนาทกุล

นายปกรณ์ยศ  เอกพงศ์ธนนท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง

นายปรเมศ  โอ่ทอง

นายธนาธิป นิ่มโอ่

นายจักรพรรดิ  เวชรังสี

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  อาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร

นางสาวจุฑามณี  แถลงกิจ

นางสาวศิรประภา  แถลงกิจ

นางสาวณฤวรรณ  กงเกษ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพ

นางสาวสุดา  แซ่เจง

นางสาวผุสดี  ฉัตรมงคล

นางสาวนิชาภา  อิ่มใจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

นางสาวลำใย  นักพรม

นางสาวสายชล  เทียมศรีทอง

นางสาวอารยา  ชารินทร์

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศได้แก่ อาชีวศึกษากรุงเทพ

นายศุภาชัย  กิติจันทร์

นายปฏิภาณ  เทียนไธสง

นางสาวบุศรา  ฐาปนะดิลก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

นายรังสิมันต์  แตงชุ่ม

นายชณศรณ์  พลานุกร

นางสาวณัฐมน  บุญพา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายจักรกฤษ  สุวรรณรัตน์

นายณัฐพงศ์  ปิยะกาญจน์

นางสาวสุธาทิพย์  ภริงคาร

ประเภทครู-อาจารย์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายปริวัฒน์   ชะลารัตน์  จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  นายคติ  ปรีชา  จาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายจเร  มากสง  จาก วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น

นางสาวสุกัญญา  ดนัยสวัสดิ์  จาก วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

จากผลงาน

ชนะเลิศ  ประเภททีมชาย และ ประเภททีมผสม

รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภททีมหญิง