ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภท บุคคลชาย บุคคลหญิง ทีมผสม ในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”


29 มกราคม 2560 : ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลชาย , บุคคลหญิง, ทีมผสมในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์” ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2559
ผลการแข่งขันหมากล้อมในงานการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมในการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “ย่าโมเกมส์”

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่เขตการศึกษา 10 กรุงเทพมหานคร
ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนนทบุรี
ได้แก่ เด็กชายสุวิจักขณ์ บางม่วง

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา และ เขตการศึกษา 9 จังหวัดสตูล
เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา
เขตการศึกษา 9 จังหวัดสตูล
ได้แก่ นายศรัณย์ จันทร์เพชร

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ เด็กหญิงภิญญาดา ศรอารา

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เขตการศึกษา 7 จังหวัดนครปฐม
ได้แก่ นางสาวอิสรีย์ มหภาคโสภณพิศาล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุี และ เขตการศึกษา 4 จังหวัดมหาสารคาม
เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุี
ได้แก่ เด็กหญิงษาวารี พันธเสน
เขตการศึกษา 4 จังหวัดมหาสารคาม
ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ ประธาน

 

ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภท ทีมผสม
ชนะเลิศเหรียญทอง ได้แก่เขตการศึกษา 10 กรุงเทพมหานคร
1. นายณภัทร วงหาญเชาว์
2. เด็กชายสิริเทพ เฉิน
3. นางสาวเขมณัฎฐ์ เจริญวรสกุล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ เขตการศึกษา 2 จังหวัดชลบุรี
1. นายสัจจพร ปัญญาคำ
2. นายศรีภูมิ สาครตระกูล
3. เด็กหญิงบุญธิชา มูลอ้อม

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ได้แก่ เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีมา และ เขตการศึกษา 9 จังหวัดพัทลุง
เขตการศึกษา 3 จังหวัดนครราชสีม
1. นายสันต์ภพ สันติโชติตระกูล
2. เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์
3. เด็กหญิงวณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
เขตการศึกษา 9 จังหวัดพัทลุง
1. นายธนาธิป นิ่มโอ
2. เด็กหญิงวัลพร มากสง
3. นายธฤษฏ์ ชนะภัย