บุคลากรและคณะทำงาน

สำนักประสานรัฐกิจ

ดิษฐพร ดีวัฒนกุล ดิษฐพร ดีวัฒนกุล

รุ่งทิวา เตชะรุ่งทิวา เตชะ

ธนกร วราสินธุ์ธนกร วราสินธุ์ ศุภสิทธิ์ วินัยธรรมศุภสิทธิ์ วินัยธรรม

คณิน ฉัตรชยานุสรณ์ (ท๊อป)คณิน ฉัตรชยานุสรณ์

ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา (อ้วน)

ชูศักดิ์ สุรัตนสัญญา

ศราวุธ กัญญาศราวุธ กัญญา

ธีระยุทธ์ ใจแสนวงค์ธีระยุทธ์ ใจแสนวงค์

อนุสรณ์ ยวนกลาง (ต้น)อนุสรณ์ ยวนกลาง วีระบุทร ศรีเพ็ชรวีระยุทธ ศรีเพ็ชร ธนพล เตียวัฒนานนท์ (นท)ธนพล เตียวัฒนานนท์ พิชานนท์ ทรงวัฒนะกำจร (พีท)พิชานนท์ ทรงวัฒนกำจร

 

สำนักสื่อสารองค์กร

ทศพร อินทสรทศพร อินทสร ดุษฎี นราวีรวุฒิดุษฎี นราวีรวุฒิ วีรพงศ์ ยินดีโสตรวีรพงศ์ ยินดีโสตร

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ

กมล สันติพจนากมล สันติพจนา

หฤษฎ์ ก่อสวัสดิ์วรกุลหฤษฎ์  ก่อสวัสดิ์วรกุล