การอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมกีฬาหมากล้อมจังหวัดชลบุรี จัดการอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ โดยมีครูโรงเรียนเมืองพัทยา 3 เข้าร่วมกว่า 70 คน ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

ภาพบรรยาการการอบรมหมากล้อมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดชลบุรี