การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดงานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111AB

ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือในรายการนี้ โดยท่านจ่ายครั้งเดียวเพียง 400 บาทเท่านั้น สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนกระดาน ในวันดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
1. ไม่จำกัดอายุ
2. ผู้ขอสอบสามารถขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง

การสมัคร
– รับสมัครเพียง 120 คน เท่านั้น
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น

– ค่าสมัครสอบท่านละ 400 บาท  โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 101-8-86032-8 ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร (พร้อมส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินของท่าน)
– สมัครได้ต้องแต่วันนี้ – ถึง 31 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับใบประกาศนียบัตร

สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
  • สแกนเอกสารหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแนบไฟล์เป็นหลักฐาน

ข้อมูลรายการ สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

Displaying 1 - 13 of 13
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับที่ขอสอบ
ด.ช. ชาคริต หลวงจันทร์ 1 ดั้ง
ด.ช. ภูมิกิตติ์ พึงจิตติสานติ์ 5 คิว
ด.ช. ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ 4 คิว
ด.ช. ปราชญา ตันฐิตารักษ์ 4 คิว
ด.ช. รวิศ จิระกรานนท์ 8 คิว
ด.ช. วริศ จิระกรานนท์ 8 คิว
ด.ญ. อรยา จิระกรานนท์ 8 คิว
ด.ญ. อริษา จิระกรานนท์ 8 คิว
ด.ช. ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 1 ดั้ง
ด.ญ. ชลธิชา มูลอ้อม 1 ดั้ง
นาย กษมา สังวราภรณ์ 1 ดั้ง
ด.ช. ปวริศ จารุอำไพแสง 1 ดั้ง
นาย ณัฐชนน มนัสไพบูลย์ 1 ดั้ง
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับที่ขอสอบ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 13 of 13