การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดงานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111AB

ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือในรายการนี้ โดยท่านจ่ายครั้งเดียวเพียง 400 บาทเท่านั้น สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนกระดาน ในวันดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
1. ไม่จำกัดอายุ
2. ผู้ขอสอบสามารถขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง

การสมัคร
– รับสมัครเพียง 120 คน เท่านั้น
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น

– ค่าสมัครสอบท่านละ 400 บาท  โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 101-8-86032-8 ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร (พร้อมส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินของท่าน)
– สมัครได้ต้องแต่วันนี้ – ถึง 31 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับใบประกาศนียบัตร

สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
  • สถาบันหมากล้อม หรือชื่ออาจารย์ผู้สอน
  • สแกนเอกสารหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแนบไฟล์เป็นหลักฐาน

ข้อมูลรายการ สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

Displaying 1 - 50 of 76 1 2
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับที่ขอสอบ ฝึกสอนโดย
ด.ช. ธาวิพงศ์ ปิยะเลิศมงคล 8 คิว อ. จักร์
นาย จิราวุฒิ มาศสุข 1 ดั้ง  
ด.ช. พิริยกร วีรศุทธากร 3 คิว ครู นิธิพล อรุณไพจิตรา
ด.ช. ณชนนท์ กรินชัย 8 คิว Go family
ด.ช. สรธร ศิลาคุ้ม 8 คิว Go family
ด.ช. เจตน์ กรีน 8 คิว Go family
ด.ช. จิณณ์ กรีน 8 คิว Go family
ด.ช. นิธิโชติ จงรุ่งเรื่อง 6 คิว ญาณกร อนุศิริ ะโอ๋)
ด.ช. กลวัชร อภิกีรติกุล 6 คิว ญาณกร อนุศิริ (จ๊ะโอ๋)
นาย จักรกริช เกกินะ 1 ดั้ง  
นาย นฤดล สิ้นทุกข์ 4 คิว  
ด.ญ. วริศรา วรรณวงศ์วัฒนา 8 คิว Go family
ด.ญ. ณัฏฐ์นรี วรรณวงศ์วัฒนา 8 คิว Go family
ด.ญ. ไอดิน ศรีสะอาด 8 คิว GO SENSE
ด.ญ. ณัฐรดา ไตรพจน์ 8 คิว GO SENSE
ด.ญ. ภิญญภา ปอสระเกตุ 8 คิว GO SENSE
ด.ญ. ภัทรษา ปอสระเกตุ 8 คิว GO SENSE
นางสาว ภัคจิรา เจริญวัฒนา 1 ดั้ง -
ด.ช. จิรัสย์ ล้อประสิทธิ์ 8 คิว  
ด.ช. ธนินณัฏฐ บำรุงโชค 8 คิว  
ด.ช. ธัมมณัฏฐ บำรุงโชค 3 คิว  
นาย เปรม เทียวมงคล 1 ดั้ง  
นาย วุฒิศักดิ์ ขจรพิสิฐศักดิ์ 1 ดั้ง Go Life
นาย Hirofumi Taniguchi 1 คิว  
ด.ช. กฤตภาส สาครตระกูล 3 คิว Go Life
นาย ศรีภูมิ สาครตระกูล 1 ดั้ง Go Life
ด.ช. สหชวกร ดวงผุยทอง 1 ดั้ง ครู นิธิพล อรุณไพจิตรา
ด.ช. ณฤชล ชินวัฒนกูล 1 คิว  
นาย นิตย จอจีน 1 ดั้ง เอก ชูโชติถาวร
ด.ญ. พลอยพิณพรรณ ปัญญาศิริ 5 คิว Go family
ด.ญ. พลอยแพรพรรณ ปัญญาศิริ 8 คิว Go family
ด.ญ. อระชา วิโรจน์ธรรม 5 คิว Go family
ด.ช. ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง 4 คิว Go family
ด.ญ. ชญาดล สีมามหรรณพ 6 คิว Go family
ด.ช. ธีรพัฒน์ สีมามหรรณพ 3 คิว Go family
ด.ช. เบี้ยบน สถิตธนาสาร 7 คิว Go family
ด.ช. ตรีภพ หย่ำวิลัย 3 คิว Go family
ด.ช. สิรวิชญ์ พิพิธรังษี 8 คิว Go family
ด.ช. ณฐภัทร เหรียญรุ่งโรจน์ 8 คิว Go family
ด.ช. กิตติคม ไกรอมร 8 คิว Go family
ด.ช. ปัณณทัต ภาคย์ธารากุล 8 คิว Go family
ด.ช. นิพพิชฌน์ มณีนันท์ 8 คิว Go family
ด.ช. รักษ์ สวนศิลป์พงศ์ 6 คิว Go family
ด.ช. ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล 4 คิว Go family
ด.ช. อภิภู มาลัยมี 8 คิว Go family
ด.ช. ธนกฤต โรจน์วีระ 6 คิว Go family
ด.ช. ธนกร โรจน์วีระ 1 คิว Go family
ด.ญ. วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 1 ดั้ง Go family
ด.ช. วรท ตัณพิสุทธิ์ 1 ดั้ง Go family
ด.ญ. สุชานันท์ โสลันดา 2 คิว Go family
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับที่ขอสอบ ฝึกสอนโดย
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 76 1 2