การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560


ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จะจัดงานสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ อาคารซีพีทาวเวอร์ ชั้น11 ห้อง 1111AB

ขอเชิญผู้ที่สนใจและนักกีฬาหมากล้อมร่วมสมัครสอบวัดระดับฝีมือในรายการนี้ โดยท่านจ่ายครั้งเดียวเพียง 400 บาทเท่านั้น สามารถสอบได้ไม่จำกัดจำนวนกระดาน ในวันดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
1. ไม่จำกัดอายุ
2. ผู้ขอสอบสามารถขอสอบได้ตั้งแต่ 8 คิว – 1 ดั้ง

การสมัคร
– รับสมัครเพียง 120 คน เท่านั้น
– ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ระบุ และต้องเป็นความจริงเท่านั้น

– ค่าสมัครสอบท่านละ 400 บาท  โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ 101-8-86032-8 ประเภทสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี นายวีรพงศ์ ยินดีโสตร (พร้อมส่งเอกสารยืนยันการโอนเงินของท่าน)
– สมัครได้ต้องแต่วันนี้ – ถึง 31 พฤษภาคม 2560
หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบ ชื่อและนามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับใบประกาศนียบัตร

สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม
  • สแกนเอกสารหรือใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแนบไฟล์เป็นหลักฐาน

ข้อมูลรายการ สมัครสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม

Displaying 1 - 50 of 55 1 2
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับที่ขอสอบ
นาย เปรม เทียวมงคล 1 ดั้ง
นาย วุฒิศักดิ์ ขจรพิสิฐศักดิ์ 1 ดั้ง
นาย Hirofumi Taniguchi 1 คิว
ด.ช. กฤตภาส สาครตระกูล 3 คิว
นาย ศรีภูมิ สาครตระกูล 1 ดั้ง
ด.ช. สหชวกร ดวงผุยทอง 1 ดั้ง
ด.ช. ณฤชล ชินวัฒนกูล 1 คิว
นาย นิตย จอจีน 1 ดั้ง
ด.ญ. พลอยพิณพรรณ ปัญญาศิริ 5 คิว
ด.ญ. พลอยแพรพรรณ ปัญญาศิริ 8 คิว
ด.ญ. อระชา วิโรจน์ธรรม 5 คิว
ด.ช. ปภาวิน เหลืองพิกุลทอง 4 คิว
ด.ญ. ชญาดล สีมามหรรณพ 6 คิว
ด.ช. ธีรพัฒน์ สีมามหรรณพ 3 คิว
ด.ช. เบี้ยบน สถิตธนาสาร 7 คิว
ด.ช. ตรีภพ หย่ำวิลัย 3 คิว
ด.ช. สิรวิชญ์ พิพิธรังษี 8 คิว
ด.ช. ณฐภัทร เหรียญรุ่งโรจน์ 8 คิว
ด.ช. กิตติคม ไกรอมร 8 คิว
ด.ช. ปัณณทัต ภาคย์ธารากุล 8 คิว
ด.ช. นิพพิชฌน์ มณีนันท์ 8 คิว
ด.ช. รักษ์ สวนศิลป์พงศ์ 6 คิว
ด.ช. ธีรวีร์ ลือบัณฑิตกุล 4 คิว
ด.ช. อภิภู มาลัยมี 8 คิว
ด.ช. ธนกฤต โรจน์วีระ 6 คิว
ด.ช. ธนกร โรจน์วีระ 1 คิว
ด.ญ. วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์ 1 ดั้ง
ด.ช. วรท ตัณพิสุทธิ์ 1 ดั้ง
ด.ญ. สุชานันท์ โสลันดา 2 คิว
ด.ญ. ภูริชญา โสลันดา 1 ดั้ง
ด.ช. พฤฒิพล สมบูรณ์ศักดิกุล 6 คิว
ด.ช. จรูญศักดิ์ สารพิมพา 2 คิว
ด.ญ. ปาณิสรา พรหมเต็ม 8 คิว
ด.ช. จักรนิภัทร พรหมเต็มล 2 คิว
ด.ญ. รณิดา เปรมพรวิพุธ 8 คิว
ด.ช. ธนนท์ ธัญญกสิกล 8 คิว
นาย ธีระ ศิริธีรากุล 8 คิว
ด.ช. ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์ 8 คิว
ด.ญ. พิชญธิดา บุญญาเขตต์ 8 คิว
ด.ช. ธีรธรรศ ศิริธีรากุล 8 คิว
ด.ช. พศิน ธญญกสิกล 5 คิว
ด.ช. ณัฏฐกิตติ์ ศิวะสัตยานนท์ 5 คิว
ด.ช. ชาคริต หลวงจันทร์ 1 ดั้ง
ด.ช. ภูมิกิตติ์ พึงจิตติสานติ์ 5 คิว
ด.ช. ณัฏฐนันท์ กังวิวรรธน์ 4 คิว
ด.ช. ปราชญา ตันฐิตารักษ์ 4 คิว
ด.ช. รวิศ จิระกรานนท์ 8 คิว
ด.ช. วริศ จิระกรานนท์ 8 คิว
ด.ญ. อรยา จิระกรานนท์ 8 คิว
ด.ญ. อริษา จิระกรานนท์ 8 คิว
คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ระดับที่ขอสอบ
Powered by Gravity Forms Directory
Displaying 1 - 50 of 55 1 2