การฝึกทักษะการเล่นหมากล้อมให้ครูและนักเรียน กลุ่มกรุงธนเหนือ


สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับครู นักเรียนกลุ่มกรุงธนเหนือ จัดโครงการฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม. ภายในกลุ่มกรุงธนเหนือ ประกอบไปด้วย 11 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม,โรงเรียนฉิมพลี, โรงเรียนวัดปุรณาวาส, โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส, โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์,โรงเรียนคลองต้นไทร,โรงเรียนคลองบางพรหม, โรงเรียนคลองทวีวัฒนา, โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว, โรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก ณ โรงเรียนคลองทวีวัฒนา(ทองน่วมอนุสรณ์) สำนักงานเขตทวีวัฒนา วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีโรงเรียนเข้าร่วม 10 โรงเรียน จำนวน 121 คน เป็น เด็กนักเรียน 93คน และครู 28คน

            

ผู้อำนวยการ ชวลิต ทรัพย์วิไล เป็นผู้เปิดการอบรม

Gallery การฝึกทักษะการเล่นหมากล้อม. ภายในกลุ่มกรุงธนเหนือ